admit v. ... [: , - ' 472]
... ... [: \, - ' 198]
admittedly adv. ,
admonish v. ... [: (2), - ' 121]
... [: \, - ' 620]
() ... [: , - ' 301]
admonition n. \, ;
ado n. ,
adolescence n. ,
adolescent n. ,
adopt v. ... ...[: , - ' 20]
adoption n. ()
adore v. ... [: , - ' 400]
adorable adj. ;
adoration n.
adult n. & adj. ()
adulterer (masc. & fem.) n. (), ()
adultery n. ();
advance v. ... [: , - ' 476]
[: , - ' 476]
advance n. ; ()
in advance
advanced adj. , ()
advantage n. ,
to take advantage of... ... [: , - ' 320]
adventure n.
adventurer n.
adventurous adj.
adverb n. - (-)
adversary n. ,
adverse v. ... [: , - ' 290]
adversity n. ;
advertise v. ... [: , - ' 436]
advertisement n. ;
dvertising n.
advertiser n.
advertising-agency -
advice n.
advise, counsel v. ... [: , - ' 208]
advisable adj. & adv. ()-
adviser n.
advisory adj. ()
advocate n. , ;